Horolezec
logo (obr�ek)
 • 28. října 1081
 • Chomutov 430 01
 • Bezručova 4218
 • Chomutov 430 03
 • tel: 605 29 15 72
 • fax.: 474 623180
 • web:www.strixsport.cz,
 • e-mail: info@strixsport.cz

:: Školení výškových specialistů, odborné poradenství ::

Výškové práce jsou od vzniku společnosti v roce 1994 základní specializací společnosti, ať již jako součást speciálního stavitelství, či jako samostatně poskytované služba. Snaha o profesionalizaci oboru nás přivedla k potřebě vlastních instruktorů, kteří by tento obor v naší společnosti udržovali na nejvyšší úrovni. Mimo přípravu vlastních pracovníků provádíme také školení pro cizí organizace.

Školení vedou dva instruktoři společnosti s letitou praxí v oboru. Oba jsou členy profesního sdružení instruktorů prací ve výškách.

Důvod školení:

 • sbírka zákonů č. 362/2005 – část II. odstavec 9
 • sbírka zákonů č. 362/2005 – část XI. Školení zaměstnanců

Rozsah školení a výcviku pracovníků provádějících práce ve výškách je přizpůsoben odborným předpokladům a náročnosti této práce na fyzickou a psychickou zátěž. Školení provádí oprávněný instruktor dle schválené osnovy. Pokud nemá pracovník odbornou způsobilost k provádění výškových prací nesmí je vykonávat.

Délka trvání školení:

Základní kurz trvá zpravidla tři dny a po jeho zdárném dokončení získají frekventanti Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací. Po dvanácti měsících je nutno způsobilost obnovit na jednodenním opakovacím kurzu.

Během přípravy stavby poskytuje odborné konzultace a vydává doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Pro danou stavbu zhotovuje plán BOZP a zajišťuje, aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.

Požadavky na uchazeče kurzu:

 • potvrzení o zaplacení kurzu nebo hotovost na úhradu s sebou (popřípadě musí být na společnosti objednávka – u právnických i fyzických subjektů se sjednanou fakturační platbou)
 • zdravotní způsobilost (potvrzuje praktický lékař – potvrzení s sebou!!!)
 • fyzická zdatnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
 • psychická odolnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
 • dokončené min. základní vzdělání, prokazatelná schopnost absolvovat kurz v Českém jazyce
 • vlastní pracovní nebo sportovní oděv odpovídající aktuálnímu počasí pro praktický výcvik

Rozsah školení a výcviku pracovníků provádějících práce ve výškách je přizpůsoben odborným předpokladům a náročnosti této práce na fyzickou a psychickou zátěž. Školení provádí oprávněný instruktor dle schválené osnovy. Pokud nemá pracovník odbornou způsobilost k provádění výškových prací nesmí je vykonávat.

Ceny, platby:

Platby v hotovosti před zahájením kurzu na místě, popřípadě převodem na účet společnosti 1044448389/0800 oproti předem vystavené faktuře na základě objednávky

Ubytování – návštěvní pokoj v sídle společnosti zdarma (hotely a ubytovny dle aktuálních cen)

V našem systému školení jsme schopni sestavit také specializovaná školení na základě potřeb zákazníků.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Typ školenícena
Základní školení3000 Kč/osoba
Opakované školení1000 Kč/osoba

Kontaktní osoba pro příjem objednávek:

Je možné dohodnout fakturaci, blokaci ubytování nebo získat další informace o organizaci kurzu.

Absolvent po zaplacení a splnění požadavků účasti na kurzu obdrží:

 • možnost účasti na kurzu (získání osvědčení není garantováno, je podmíněno úspěchem při testech)
 • „Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb. (po úspěšném absolvování praktických i teoretických testů)
 • učební materiály
 • zapůjčení cvičné výstroje odpovídající všem předpisům a ČSN–EN
 • 10% slevu na prodejnách STRIX SPORT po předložení platného „Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ ve smyslu NV 362/2005 Sb.“
 • 50% slevu na revize OOPP zakoupené mimo prodejny STRIX SPORT po předložení platného „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb.
 • 100% slevu na revize OOPP zakoupené na prodejnách STRIX SPORT po předložení platného „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu NV 362/2005 Sb.
 • dobrý pocit, že se výrazně zvýšily šance na přežití při provádění prací ve výškách

Místo konání:

 • Teoretická část – učebna v sídle společnosti (ulice 28. října 1081, Chomutov)
 • Praktická část – cvičná lezecká věž (ulice Na Průhoně 4800, Chomutov)

Minimální počet účastníků:

Dvě osoby, v případě zájmu o proškolení jednoho člověka, je zájemce přiřazen do nejblížšího následujícího kurzu

Termíny konání:

Termíny konání kurzu určeny po dohodě s instruktorem Františkem Hájkem.

 • Instruktor ALP/115
 • Hájek František
 • Tel : +420 608 976 052
 • Fax : +420 474 623 180
 • E-mail: hajek@strixchomutov.cz
 • Instruktor ALP/114
 • Dufka Dušan
 • Tel : +420 602 473 239
 • Fax : +420 474 623 180
 • E-mail: dufka@strixchomutov.cz

Ubytování:

Vzdálenějším absolventům můžeme nabídnout přespání v návštěvním pokoji v sídle společnosti (1-2 lidé), popřípadě zajistíme ubytování dle přání a možností absolventů v některém z místních hotelů, či ubytoven.

Osnova školení práce ve výškách:

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • mařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • zákoník práce – Hlava pátá
 • zdravotní způsobilost – směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 ve znění směrnice č. 17/1970
 • zákon č. 174/1968 ve znění pozdějších změn a doplňků
 • nařízení vlády 495/2001 – poskytování OOP
 • nařízení vlády 494/2001 – evidence, hlášení úrazů
 • zákon č.22/1997 Sb.
 • vyhláška 125/1993 Sb. §§ 10 a 11
 • nařízení vlády ČR č.172/1997
 • zákon č.48/1997 Sb. §§44 a 45
 • související ČSN a ČSN EN pro práce ve výškách

2) Používané materiály

 • základní lezecký materiál používaný pro práce ve výškách:
 • a) textilní materiály – bezpečnostní postroje, lana, pomocné materiály
 • b) kovové materiály – karabiny, ostatní materiál
 • technické podmínky pro užívání materiálu pro práci ve výškách
 • prohlídky a zkoušky, údržba, skladování materiálu
 • speciální technické prostředky pro zajištění při práci ve výškách

3) Technika a technologie provádění prací ve výškách

 • pracovní postupy při provádění prací ve výškách
 • technologické postupy při provádění prací ve výškách
 • speciální technologie zpřístupnění obtížných míst
 • zakázané manipulace
 • zabezpečení pracoviště

4)Základní lanová technika

 • práce s lanem, balení, ošetřování , údržba
 • práce s bezpečnostním postrojem, navazování
 • používané uzly
 • vytváření kotvících a jistících bodů, stanovišť
 • základní pravidla výstupu, sestupu
 • zajišťovací řetězec, jištění druhé osoby různými způsoby, sebezajištění
 • slaňování pomocí slaňovacích prostředků
 • výstup po laně
 • přesednutí přes uzel a z lana na lano
 • použití dvou lan k provádění prací
 • povely a signály

5) Zdravotnická příprava (provádí odborně způsobilý zdravotnický personál)

 • postup při první pomoci
 • kříšení, obnova základních životních funkcí
 • zástava krvácení a ošetření ran
 • vnitřní poranění
 • šok, protišoková opatření
 • úrazy hlavy, ošetření
 • zlomeniny
 • otevřené poranění hrudníku
 • popáleniny
 • přehřátí
 • podchlazení
 • zasažení elektrickým proudem
 • poškození zraku
 • otravy
 • první pomoc po dlouhodobém visu na laně
 • polohování a transport

6) Praktické zaučení a seznámení s pravidly používání prostředků osobního zajištění proti pádům z výšky a do hloubky

7) Ověření znalostí formou písemného testu a pohovoru

Copyright©STRIX SPORT s r.o. » mail na správce stránek